ข่าวประชาสัมพันธ์ - กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร"กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์" ณ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน

แบบฟอร์มการขอรับทุน

แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การรับทุน

แบบกรอกข้อมูลเบื้องต้น

การนัดหมาย

ขั้นตอนการรับทุน (MS.Word)

ขั้นตอนการรับทุน (pdf.)

แบบฟอร์มวีซ่า INZ1017 *(ให้ท่านกรอกเฉพาะหน้าที่ระบุเท่านั้น ลงเฉพาะลายมือชื่อ โดยต้องเป็นรายมือชื่อเดียวกันกับหน้าหนังสือเดินทาง
แล้วส่งฉบับจริงมยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เท่านั้น)*

วิธีการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า INZ1017

เพื่อประโยชน์ของผู้รับทุนฯ ขอให้ท่านติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับทุนที่ website ของกองการต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางกษวรรณ จงรักษ์ หรือ นางสาวพอฤทัย เสมเจริญธรรม โทร.02 541 2320ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์(ไม่ระบุประเภท)   :: วันที่ 2 ส.ค. 2554 :: ( อ่าน : 2114 )


-