หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
>>  English |  ASEAN |  Thai  
หน้าแรก 
ความเป็นมา 
คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
กฎหมายต่างประเทศ 
แปลป้ายประชาสัมพันธ์ 
หนังสือและวารสารกองการต่างประเทศ  
ประมวลจริยธรรมล่าม  
ระเบียบสำนักงานศาลฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการล่ามฯ  
ผู้ดูแลระบบ ดูเอกสารและฟังบันทึกการสัมมนาที่นี่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายอธิคม  อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือ
กับเครือข่ายทางวิชาการ
โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
และมหาวิทยาลัย
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (The 1International Judicial Dialogue)
เรื่อง การดำเนินคดีผู้บริโภคและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  โดยมีนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย
นายเอเดรียน  คูรี ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายประจำคณะกรรมาธิการการแข่งขันทางการค้า
และคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศออสเตรเลีย และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  
ดร.พรสกล ปาณิกบุตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
และนายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเอกชน กว่า
 250 คน
ผู้พิพากษาคลิฟฟอร์ด วอลเลซ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2558 ในฐานะแขกของสำนักงานศาลยุติธรรม
โดยเข้าเยี่ยมคารวะนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
และเข้าเยี่ยมคารวะนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
และนางฐิดารัตน์นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Aviva Abramovsky รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซีราคูส
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Syracuse University College of Law) ณ ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนากรอบแนวทาง
การปฏิบัติราชการของนักเรียนทุนสำนักงานศาลยุติธรรม
โดยมีนางฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารศาลยุติธรรมและนักเรียนทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานครการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างแปลในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือก
และตรวจทานการแปลกฎหมายและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมได้รับรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเสริมสร้างประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพการแปลรวมทั้งการพิจารณาร่างแปล
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน ส่งเสริม ควบคุมคุณภาพการแปล
และการพิจารณาร่างแปลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
ให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม (ครั้งที่ 2) โดยมีนางฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

การเตรียมความพร้อมคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อขึ้นบัญชีรับทุน ประจำปี 2559   6 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 525 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทุน YLP ประจำปี 2559   7 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 634 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุน YLP ประจำปี 2559   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 415 )
ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (YLP) ประจำปี 2559   28 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 671 )
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559   21 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 861 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศฯ สมาพันฯ   11 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1006 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนสำนักงานศาลฯ ระดับปริญญาโท (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป   10 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 857 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศฯฯ   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 597 )
เอกสารสำหรับทำหนังสือเดินทางราชการ ผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาฯ   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 700 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศฯ   21 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3174 )
รับสมัครข้าราชการตุลาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรมแฯ   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1077 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐออสเตรีย   17 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 912 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบฯ   10 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 654 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม หลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทฯ   7 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 2772 )
ประกาศรับสมัครทุนสำนักงานศาลยุติอธรรมเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท (Chicago-kent) ประจำปี 2558)   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 972 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไป)   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 918 )
รับสมัครข้าราชการตุลาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งเฯ   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2072 )
ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตุลาการ หลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเฯ   4 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 6102 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2558   20 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 8951 )
หนังสือนำประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ฯ   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 448 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง"   6 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2657 )
สัญญาและแบบฟอร์มต่างๆ ของกองการต่างประเทศ   6 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 941 )
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุน kyushu ประจำปี 2558   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1547 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2175 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานและกระบวนพิจารณาคดีอฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 3099 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาตฯ   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2815 )
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ทุนสำหรับบุคคลฯ   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1200 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ State Courts ประเทศสิงคโปร์   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1104 )
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการศาลยุติธรรม)   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 2385 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายเกี่ยฯ   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 2671 )
ประกาศรับสมัครทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นฯ   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 4889 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ ระหว่างประเทศในกลุ่ฯ   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 785 )
เอกสารประกอบการขอรับทุน หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทาฯ   25 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1228 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   24 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 14077 )
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการตุลาการ)   17 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1447 )
ประกาศรับสมัครทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานและฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6374 )
ประกาศรับสมัครทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝ๊กอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการฯ   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 5776 )
รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซีฯ   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1878 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1093 )
แผนที่ และการเดินทางไปสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC "การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรฯ   18 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 466 )
แผนที่ และการเดินทางไปสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC "การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรฯ   18 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 132 )
โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC "การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคฯ   6 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 992 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ระหว่างประเทศในอาเซียน   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 2294 )
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเสนอรับทุนรัฐบาล ประปี 2558   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 800 )
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสมัครทุนภาษาจีน ประจำปี 2558   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 546 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาล ประจำปี 2558   16 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 485 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนภาษาจีน   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 391 )
ทุนอบรมภาคฤดูร้อนหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ประจำปี 2558   4 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1259 )
ข้อมูลผู้ได้รับทุนภาษาจีนเพิ่มเติม   14 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 663 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตฯ   13 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1012 )
การรับสมัครสอบทุนเรียนภาษาจีน   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 744 )
การอบรม The United Nations International Law Fellowship Programme ประจำปี 2558   7 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 949 )
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบการขออนุญาตฎีกาและการลงโทษระดับกลาง"   5 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1183 )
การเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 721 )
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจากผูฯ   1 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 595 )
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฟอกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-currency) กับพยานหลัฯ   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 401 )
ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ YLP 2558   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 763 )
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ YLP 2558   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 631 )
ทุน YLP 2558   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 1451 )
ทุนการศึกษารัฐบาลอังกฤษ   14 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 1454 )
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ณ Civil Service College ประเทศสิงคโปร์   13 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 1621 )
เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการ ทุน "การระงับข้อพิพาททางเลือก" มหาวิทยาลัยฮาวาย สำหรับผูฯ   6 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 673 )
เอกสารเพื่อรับทุน "การระงับข้อพิพาททางเลือก" ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจากศฯ   5 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 763 )
ขั้นตอนการรับทุนฝึกอบรม ณ Civil Service College ประเทศสิงคโปร์   4 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 579 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ Civil Service Collegeฯ   1 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 1340 )
ประกาศรับสมัครับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเดินทางไปฝึกอบรม ณ Civil Service College ประเทศสิงคโปร์ ฯ   31 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1890 )
โครงการทุนฝึกอบรมของสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ทั้ง 3 ทุน ประจำปี 2557   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1223 )
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปีฯ   28 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 879 )
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปีฯ   28 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 661 )
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทณ ต่างประเฯ   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 794 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนฝึกอบรมหลักสูตร "การระงับข้อพิพาททางเลือก" ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริฯ   17 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1758 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมระฯ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1095 )
ประกาศสมัครรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเดินทางไปฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชฯ   7 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1475 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน kyushu 2557   7 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1126 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 769 )
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการ" ณ ควีนแมรี่ มหาวิทยาลัยลอนดอน   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1088 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนฝึกอบรม หลักสูตร "การระงับข้อพิพาททางเลือก" ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สฯ   27 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 2350 )
คำแนะนำในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น   20 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1171 )
กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมทุนฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์   3 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 839 )
คำแนะนำในการเดินทางไปฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการ" ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตฯ   30 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 913 )
เอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ สำหรับหลักสูตร "กฎหมายประชาคมยุโรป"   30 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 342 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการตุลาการเพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "การระงับข้อพิพาททางเลือก" ณ มหาวิทยาฯ   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3820 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฝ่ายฯ   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1761 )
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประฯ   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 910 )
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศฯ   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 674 )
ขยายระยะเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างปรฯ   23 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 786 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน หลักสูตร "กฎหมายประชาคมยุโรป"   20 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 2309 )
เอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเดินทางราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม (3 หลักสูตร)   15 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1319 )
กำหนดการเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปี 2557   14 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1630 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ"   12 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1863 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2557   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 10220 )
ทุนการศึกษา นิวซีแลนด์ อาเซียน (New Zealand Asean Scholarship Awards)   7 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1682 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายประชาคมยุโรป"   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 5359 )
วิธีการสมัครทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและทุนสำหรับบุคคลทั่วไป   29 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1131 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ฯ   25 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1985 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทุนฝึกอบรมข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิ่มเติม)   24 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1807 )
ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปี 2557   21 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1735 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2557   18 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 10096 )
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร LL.M. Masterฯ   11 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1028 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน ม. kyushu 2557   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1011 )
ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายประชาคมยุโรป" ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 4063 )
ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1338 )
ทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1590 )
เอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ สำหรับหลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างปรฯ   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 416 )
ทุนหลักสูตร LL.M. Master of Laws ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 961 )
ตรวจคะแนนการสอบ หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 477 )
ประกาศรับสมัครทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าฯ   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2636 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ"   25 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1596 )
ใบสมัครทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร LL.M. Master of Laws ณ Kyushu Unฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 770 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 20226 )
ประการศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษฯ   7 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1238 )
การเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมและทุนรัฐบาลจากสำนักงาน ก.พ.   7 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 816 )
ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 1535 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตุลาการ หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับการล้มลฯ   17 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 1818 )
รับสมัครทุนฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 4141 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 1077 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตุลาการ หลักสูตร "กฎหมายล้มละลาย" ณฯ   8 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 1859 )
บทความที่น่าสนใจสำหรับการสอบทุนข้าราชการตุลาการ หลักสูตร "กฎหมายล้มละลาย"   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 1232 )
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 760 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ป.เอก ก.พ57   26 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 1062 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2557   24 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 759 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีน   17 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 599 )
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ฯ   28 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 2606 )
การรับสมัครขึ้นบัญชีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา แฯ   19 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 1285 )
ประกาศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯ   11 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 1867 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อพิจารณารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการ Yoฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 1227 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการ Young Leaders’ Pฯ   10 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 751 )
ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ฯ   7 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 929 )
การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ   26 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 1653 )
หนังสือเวียน ที่ ศย 007/ว 655 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับฯ   25 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 1585 )
กำหนดการเดินทางคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ไกล่เกลี่ย (ศึกษาดูงาฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 1098 )
หนังสือนำประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณฯ   12 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 1301 )
รายละเอียดการเดินทางและการศึกษาดูงานการฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเปฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 1185 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร LL.M. ฯ   3 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 1326 )
กำหนดการและรายละเอียดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ   29 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1730 )
กำหนดการเดินทางและรายละเอียดการเดินทางข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น ประจำปี 2556   28 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1438 )
หนังสือนำประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการสำหรับผู้ได้รับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตรฯ   27 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1188 )
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โฯ   22 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 2254 )
แบบรายงานติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในงานศาลยุติธรรม ปฯ   19 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1373 )
หนังสือนำประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการของข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น ประจำปี 2556   16 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1167 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรม "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐฯ   13 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 2908 )
ประกาศรายชื่อข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น ประจำปี 2556   13 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 2162 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทุน "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ สหรัฐอเมริกา   2 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1658 )
หลักสูตร"กระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ระหว่างวันที่ 26 ฯ   2 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 995 )
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักฯ   24 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 1292 )
เอกสารโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปี 2556   4 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 1108 )
การเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปี 2559   14 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 500 )
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการ Young Leaders Program 2559   16 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 431 )
การอบรม Mini LL.M. Chicago-Kent รุ่นที่ 7   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 426 )
เอกสารสำหรับทำหนังสือเดินทางราชการ ผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาฯ   7 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 249 )
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2558   3 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 520 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเฯ   3 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 907 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุน Chicago-Kent ประจำปี 2558   15 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 613 )
H.E. Mr. Vyacheslav M. Lebedev ประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ฯ   30 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 213 )
หนังสือนำสำหรับทำ passport และกำหนดการเดินทางสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยฯ   25 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1511 )
ประกาศการขยายระยะเวลาการสมัครสอบทุนศึกษาปริญญาโท (บุคคลทั่วไป) ประจำปี 2558   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1110 )
ประกาศขยายระยะเวลาทุนปริญญาโท ประจำปี 2558 เพิ่มเติม (ทุนข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ)   15 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 956 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2558   1 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 7614 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุน kyusu ประจำปี 2558   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 162 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์" ณ สมาฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2232 )
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนKyushu ) ประจำปีฯ   3 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 842 )
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธฯ   3 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2204 )
เตรียมความพร้อมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2558   25 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 762 )
เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการ ทุน "การระงับข้อพิพาททางเลือก" มหาวิทยาลัยฮาวาย สำหรับผูฯ   6 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 116 )
ทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 284 )
ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ เพิ่มเติม   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 369 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”(Managin
การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”(Managin
  :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรม
  :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
การสัมมนาทางวิชาการ (The 1st International Judicial Dialogue) เรื่อง “การดำเนินคดีผู้บริโภคและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย”
การสัมมนาทางวิชาการ (The 1st International Judicial Dialogue) เรื่อง “การดำเนินคดีผู้บริโภคและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย”
  :: วันที่ 20 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาคลิฟฟอร์ด วอลเลซ เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ผู้พิพากษาคลิฟฟอร์ด วอลเลซ เดินทางมาเยือนประเทศไทย
  :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 162 )
ประกาศรับรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (YLP) ประจำปี 2559
ประกาศรับรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (YLP) ประจำปี 2559
  :: วันที่ 28 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
นายโทชิยูกิ โคโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ฯ
นายโทชิยูกิ โคโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ฯ
  :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)