สำนักการต่างประเทศ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม Office of International Affairs ---- Courts of Justice - Thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

AEC
หนังสือเผยแพร่ของสำนักการต่างประเทศ
  • วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2011
  • วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2012
  • วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2015
  • รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งของบุคลากรในศาลยุติธรรม
  • ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาวิชากฎหมายสู่สากล
  • การดำเนินคดีแพ่ง Civil Procedure
  • การขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล
  • รวมป้ายประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ไทย - อังกฤษ)
  • Application for Provisional Release to the Court

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ